Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

формувального оцінювання, мета якого – відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;

підсумкового оцінювання, мета якого – співвіднести навчальні досягнення учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом.

Рекомендовано враховувати, що формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання рекомендовано дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час його організації:

1. Формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей.

2. Визначення разом з учнями критеріїв оцінювання.

3. Формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання.

4. Створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);

5. Коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання.

Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкову оцінку за рік рекомендовано визначати з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання.

Оцінювання результату навчання учнів 3-4 класів здійснюється, за рішенням педагогічної ради від 31.08.2023 року, за рівнями: початковий, середній достатній, високий. У Свідоцтві досягнень позначається П/ С/Д//В.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів.

Оцінювання учнів 5-6 класу у 2023/2024 навчальному році здійснюється

відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом

Міністерства освіти і науки України від 1.04.2022 № 289. Ці рекомендації

розроблені для учнів 5 – 6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового

Державного стандарту базової середньої освіти.

Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів здійснюється з

використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначають

цифрами від 1 до 12.

Річне оцінювання здійснюється за системою оцінювання визначеною

законодавством, результати такого оцінювання відображаються у Свідоцтві

досягнень.

За рішенням педагогічної ради від 30.08.22р. протокол № 9 було прийнято рішення оцінювання результатів навчання учнів/учениць проводити у рівнях

з предметів/інтегрованих курсів освітніх галузей «Мистецтво»,

«Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура». Наприклад,

визначення досягнень учнів у рівнях (Високий, Достатній, Середній,

Початковий) з зазначених вище галузей нададуть змогу вчителеві

об’єктивно, але водночас, не пригнічуючи особистість учня/учениці, оцінити

тих, хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте

характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю,

ініціативністю.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, відповідно

до законодавства, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове:

тематичне, семестрове, річне. Заклади освіти мають право на свободу вибору

форм, змісту та способів оцінювання.

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання може здійснюватися у

формі оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток,

шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної

діяльності учнів тощо). Під час формувального оцінювання важливо

формувати в учнів 5,6 класу вміння здійснювати самооцінювання та

взаємооцінювання.

Тематичне оцінювання може здійснюватися на основі поточного

оцінювання із урахуванням проведеної для оцінювання проміжних

результатів навчання діагностичної (контрольної) роботи або без проведення

такої роботи залежно від специфіки навчального предмета/інтегрованого

курсу. Під час виставлення оцінки за тему результати перевірки робочих

зошитів, як правило, не враховуються.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі результатів тематичного

оцінювання та результатів контролю груп загальних результатів навчання,

відображених у Свідоцтві досягнень.

Систему діагностувальних і контрольних робіт, у тому числі для

перевірки рівня сформованості умінь певної групи загальних результатів,

визначених у свідоцтві досягнень, учитель планує і розробляє самостійно під

час календарно-тематичного планування, керуючись Державним стандартом,

освітньою і навчальною програмами та відповідно до кількості годин,

передбачених навчальним планом на вивчення предмета/інтегрованого курсу.

Річне оцінювання здійснюється на основі загальних оцінок результатів

навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не

проводяться. У Свідоцтві досягнень у графі «Рік» ставиться одна оцінка –

загальна оцінка результатів навчання за рік. Оцінки за групи результатів

навчання у графі «Рік» не виставляються, оскільки вони мають бути

враховані в оцінках за семестри.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню (пункт 3.2.

Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки

України від 03.06. 2008 р. № 496; пункти 9, 10 Порядку переведення учнів

(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2015 р. № 762 (зі змінами).

Облік результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання,

оцінювання груп результатів навчання проводиться в класному журналі в

окремих колонках без дати.

Оцінювання учнів 5,6 класів має бути зорієнтованим у першу чергу на

обов’язкові результати навчання й орієнтири їх оцінювання, визначені

Державним стандартом, та на очікувані результати навчання, передбачені

навчальною програмою з відповідного предмета/інтегрованого курсу.

Якщо рівень результатів навчання учня/учениці визначити неможливо

(через тривалу відсутність) у класному журналі та свідоцтві досягнень

робиться запис «(н/а)» (не атестований(а).

За рішенням педагогічної ради від 31.08.23р. протокол№1 заклад освіти визначив адаптаційний період- І чверть впродовж якого не здійснюється поточне та/або тематичне оцінювання учнів 5 класу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-9 класів здійснюється за 12- бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти основної та старшої школи здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 р. № 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від

11 травня 2011 р. за № 566/19304), та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 р. № 1222. Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий та виставляється бал за 12- бальною системою (шкалою).

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.). При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо. Відповідно до чинних нормативних актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

Кiлькiсть переглядiв: 111