Тема уроку: THE ROLE OF COMPUTER IN OUR LIFE

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРА У НАШОМУ ЖИТТІ

Мета уроку:

· Ознайомити учнів з основними етапами розвитку ЕОМ

· Розширитизнання учнів про будову комп’ютера, його вплив на здоров’я людини

· Удосконалювати навички усного мовлення та письма

· Розвивати мислення учнів, творчість, активність, вміння працювати на комп’ютері над презентаціями

· Виробляти правильну позицію й погляди на проблеми, що стосуються

користування комп’ютером

· Виховувати толерантність до чужої думки під час проведення дискусії

Тип уроку: бінарний (англійська мова – інформатика)

Обладнання:

· Портрети видатних вчених, які внесли значний вклад у розвиток сучасних технологій.

· Роздавальний матеріал, комп’ютери, мультимедійна дошка

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Організаційний момент

2. Повідомлення теми, мети уроку

T.: Good morning everybody! Glad to see you in good health and mood!

Today we are going to speak about using the comput­ers and their role in our life.

We’ll discuss if the computer is good or bad for our heath.

3. Уведення в іншомовну атмосферу

Бесіда з учнями

T.: · Do you have a computer at home?

· How often do you use a computer? (a lot / sometimes / rarely)

· What do you use your computer for? (to do homework / to play / to spend time pleasantly)

· Do you use a computer for preparing you school work? (to do homework / to find information for lessons)

· Do you often surf the Internet?

· Do you do the online shopping via the Internet?

· Do you send and receive the e-mails?

· Do you find new friends?

· Do you share your hobbies and interests with newsgroups?

· Do you enjoy Computer Science lessons? (usually / sometimes / rarely)

· Are you good at Computer Science? (yes / average/no)

· What is computer?

The computer is a machine for carrying out calculations and performing specified transformations of information, such as storing, sorting, correlating, retrieving and processing data.

Комп'ютер — це машина для проведення розрахунків і ви­конання специфічних перетворень інформації, таких як, наприклад, зберігання, сортування, виправлен­ня, відновлення та обробки даних.

ІІ. Основна частина уроку.

1. Ознайомлення учнів з етапами розвитку ЕОМ.

ВІ.: Історія розвитку лічильних пристроїв сягає в давнину. Як же виникли обчислювальні машини та комп’ютери, ми дізнаємось із ваших повідомлень та презентацій.

1.1 Повідомлення учнів та перегляд презентації)

Лічильні пристрої до появи ЕОМ

Ще за часів найдавніших культур людині доводилося розв'язувати задачі, пов'язані з торговельними розрахунками, з обчисленням часу, із визначенням площі земельних ділянок тощо. Зростання обсягів цих розрахунків призводило навіть до того, що з однієї країни до іншої запрошували спеціально навчених людей, які добре володіли технікою арифметичного числення. Тому рано чи пізно мали з'явитися пристрої, що полегшують виконання повсякденних розра­хунків.

Так у Давній Греції й у Давньому Римі були створені пристрої для лічби, названі абак (від грецького слова абакіоп - «дощечка, покрита пилюкою»). Абак називають також римською рахівницею (латиною - абасиз). Це були кістяні, кам'яні чи бронзові дошки із заглибленнями-смугами, у яких містилися кісточки (або камені).

Лічба здійснювалася пересуванням кісточок.

У країнах Давнього Сходу (Китаї, Японії, Індокитаї) існувала китайська рахівниця (на малюнку показано музейний екземпляр «Дракон»). На кожній нитці або дротині в цій рахівниці було по п'ять і по дві кісточки. Лічили одини­цями і п'ятірками. У Росії для арифметичних обчислень застосовувалася русь­ка рахівниця, що з'явилися в XVI столітті, але подекуди рахівниці можна зустріти і сьогодні.

Розвиток пристроїв для лічби крокував у ногу з досягненнями математики. Незабаром після введення в обіг логарифмів у 1623 р. з'явилася логарифмічна лінійка, яку винай­шов англійський математик Едмонд Гантер. Логарифмічній лінійці судилося довге життя: від XVII століття до нашого часу. Однак наявність абака, рахівниці, логарифмічної лінійки не є механізацією процесу обчислення. У XVII столітті видатний французький учений Блез Па­скаль створив принципово новий лічильний пристрій - арифметичну машину.

Покоління ЕОМ

Історію розвитку ЕОМ варто описувати, використовуючи знання про поко­ління обчислювальних машин.

Перше покоління

Різкий стрибок у розвитку обчислювальної техніки відбувся в 40-х роках, після Другої світової війни, і пов'язаний він був із появою якісно нових електронних пристроїв - електронно-вакуум­них ламп.

Перша ЕОМ створювалася в 1943 - 1946 рр. у США і називалася ЕНІАК

(електронно-числовий інтегратор і обчислювач). Ця машина містила близько 18 тисяч електронних ламп, багато елек­тромеханічних реле, причому щомісяця виходило з ладу близь­ко 2 тисяч ламп.

У 1951 році в СРСР була створена «МЗСМ» (малая злектронно-счетная машина). Ці роботи здійснювались в Україні (м. Київ) в Інституті електро­динаміки під керівництвом видатного конструктора обчислювальної техніки С.О. Лебедєва.

Характерними рисами ЕОМ першого покоління є застосування електронних ламп у цифрових схемах, великі габарити, а також трудомісткий процес програмування.

Насправді, ЕОМ першого покоління розміщувалися у великих машинних залах, споживали багато електроенергії та вимагали охолодження за допомогою потужних вентиляторів. Програми для цих ЕОМ потрібно було складати у машинних кодах, і це могли робити тільки фахівці, що знали детально пристрій ЕОМ.

Друге покоління

З упровадженням цифрових елементів на напівпровідникових приладах почалося створення ЕОМ другого покоління.

ЕОМ другого покоління відрізняються застосуван­ням напівпровідникових елементів і використанням алгоритмічних мов програмування.

В Україні першою малою ЕОМ стала машина «Днепр-1», серійне вироб­ництво якої було налагоджено на заводі «Арсенал» (м. Київ). ЕОМ «Днепр-1» передувала унікальній за своєю архітектурою машині «Мир-1», розробленій в 1965 р. в Інституті кібернетики (керівник В.М. Глушков). Машина «Мир-1» та її наступна модифікація «Мир-2» передбачались для інженерних розрахунків, які виконував на ЕОМ сам користувач без допомоги оператора.

За кордоном найпоширенішими машинами другого покоління були «Елліот» (Анґлія), «Сіменс» (ФРН), «Стретч» (США).

Третє покоління

Чергова зміна поколінь ЕОМ відбулася напри­кінці 60-х років при переході від напівпровід­никових приладів у пристроях ЕОМ до інтегральних схем. Інтегральна схема (мікросхема) - це невелика пластинка кристалу кремнію, на якій розміщуються сотні і тисячі елементів: діодів, транзисторів, кон­денсаторів, резисторів тощо.

Швидкодія ЕОМ зросла до 10 мільйонів операцій за секунду. Крім того, складати програми для ЕОМ стало під силу простим користувачам, а не тільки фахівцям у галузі електроніки.

Характерними рисами ЕОМ третього покоління є застосування інтегральних схем і можливість використання розвинутих мов про­грамування (мов високого рівня).

Четверте покоління

У процесі вдосконалення мікросхем збільшувалася їхня надійність і щіль­ність розміщених в них елементів. З'явилися великі інтегральні схеми (ВІС), у яких на один квадратний сантиметр припадає декілька десятків тисяч елементів. На основі ВІС були розроблені ЕОМ наступного - четвертого покоління.

Однокристальні процесори згодом почали називати мікро­процесорами. Перший мікропроцесор був створений компанією Інтел (США) у 1971 р.

Це був 4-розрядний Інтел 4004, що містив 2250 транзисторів і виконував 60 тис. операцій за секунду.

ЕОМ четвертого покоління характеризуються застосуванням мікропроцесорів, побудованих на великих інтегральних схемах.

П'яте покоління

Починаючи із середини 90-х років, у потужних комп'ютерах застосовуються супермасштабні ВІС, які вміщують сотні тисяч елементів на квадратний сан­тиметр. Багато фахівців почали говорити про комп'ютери п'ятого покоління.

Характерною рисою комп'ютерів п'ятого покоління повинно бути використання штучного інтелекту і природних мов спілкування.

Передбачається, що обчислювальні машини п'ятого покоління будуть легкокерованими. Користувач зможе голосом подавати команди машині.

1.2 Тест

1. Перша ЕОМ створювалася в 1943 - 1946 рр. у США

1/E

А)«Днепр-1»

2.У 1951 році в СРСР була створена

B)застосуван­ням напівпровідникових елементів і використанням алгоритмічних мов програмування.

3.Французький учений

Блез Па­скаль створив

C)застосування електронних ламп у цифрових схемах, великі габарити, а також трудомісткий процес програмування.

4.Характерними рисами ЕОМ першого покоління

D) «МЗСМ»

(малая злектронно-счетная машина).

5.ЕОМ другого покоління є

E) ЕНІАК

( електронно-числовий інтегратор і обчислювач).

6.В Україні першою малою ЕОМ стала машина

F) Лічильний пристрій - арифметичну машину.

7.За кордоном найпоширенішими машинами другого покоління були

G) штучного інтелекту і природних мов спілкування.

8.Характерними рисами ЕОМ третього покоління є

H) мікропроцесорів, побудованих на великих інтегральних схемах.

9.Однокристальні процесори згодом почали називати

I) Інтел (США) у 1971 р.

10.Перший мікропроцесор

був створений компанією

J) мікро­процесорами.

11.ЕОМ четвертого покоління характеризуються застосуванням

K) застосування інтегральних схем і можливість використання розвинутих мов про­грамування

(мов високого рівня).

12. Характерною рисою комп'ютерів п'ятого покоління повинно бути використання

L) «Елліот» (Анґлія),

«Сіменс» (ФРН), «Стретч» (США)

2. Будова комп’ютера.

T.: Let’s remember what is a computer and its major parts.

2.1 Multimedia Presentation "What Is a Computer?"

A computer is an electronic machine that uses programs.

A personal computer is a computer that is used by one person.

The major parts of a PC include the motherboard, central processor unit, memory, hard drive and video card.

Computer's parts are a system block, a monitor, a keyboard, a mouse, a mo­dem, a printer, a disk drive, a scanner, speakers.

Computer equipment that makes PC work is hardware.

Software is a number of computer programs.

The most important computer program that runs on a computer is the operat­ing system.

Microsoft Windows is one of the most widely used personal computer operat­ing systems.

It is sold by Microsoft Corporation.


Bill Gates is the chairman of Microsoft Corporation. He is the world's richest person.

To start a computer you must have a login and a password. ,

You have a network when two or more computers are connected to each other.

2.2 Writing

Tasks on the cards

Task 1. Match the words with their translation

1) motherboard а) принтер

2) memory b) пароль

3) video card c) логін

4) printer d) мережа

5) scanner є) прилад

6) switch on/off f) материнська плата

7) device g) з'єднувати

8) network h) пам'ять

9) start up і) інструкція, команда

10) shutdown j) вмикати / вимикати

11) connect k) починати

12) instruction 1) відеокарта

13) login m) сканер

14) password n) закінчувати

Task 2. Match the word with its definition

1. a computer

1-c)

a) computer equipment that makes PC work

2. password

b) a number of computer programs

3. hardware

c) is an electronic machine that uses programs.

4. software

d) two or more computers are connected to each other

5. computer programs

e) large lists of instructions for the computers

6. operating system

f) a computer that is used by one person

7. drivers

g) the most important program that runs a computer

8. a computer user

h) mini programs that tell a computer a how to use its hardware

9. a personal computer

i) a person who uses a computer

10. network

j) the access code

Task 3. Complete the sentences.

Use the words: mouse, 2, a computer virus,a computer program­mer,104, hacker

1. A computer program that infects the computer memory or hard disk is _____________.

2. A person who illegally and secretly gets into another person's computer sys­tem is ___________.

3. The standard computer keyboard consist of _______ keys.

4. The standard PC mouse consist of ________buttons.

5. The use of the ____________ in Windows allows the user to click on icons for programs.

6. The job of ________________________is to write computer programs.

3. Discussion

T. Now its time for discussion. So, it's logical that we are going to discuss the problem: to use or not to use the comput­ers and their role in our life.

At the last lesson you were divided into two groups and were given task to think over your position to the problem. Now you are going to present your ideas ac­cording to the our problem TO USE OR NOT TO USE THE COMPUTERS? Let's begin our discussion.

COMPUTER

FOR

AGAINST

Modern life cannot be imagined without computers.

The main disadvantage of computers is that staring at the screen for long periods of time can be damaging to the eyes.

These devices can be found almost in every house or office

Our eyesight suffers when we spend too much time in front of the computers.

Computers can sort, store and correct information

Sitting on a chair for hours at a time is not healthy either. It is very bad for our back.

People get many more tasks done in a quicker amount of time with computers.

Computers also distract from social interactions such as conversation.

Computers store lots of information

People can be inclined to become anti-social and stay at home and use their computers.

Computers have educational benefits, especially to children.

The most persuasive argument against the use of computers is that the more jobs are done by computers the less are done by people.

School subjects become more interesting when presented on a computer screen.

Some people will start to play games on computers and decide to never leave the computer.

For study the Internet brings an alternative way of interactive education compared with the traditional teaching methods.

There are a number of teenagers who are becoming socially inept and obese from sitting at computers all day.

With the help of additional software, such as Microsoft Office, Windows series, we can almost create and edit all kinds of documents and print them in a suitable outlook.

Teenagers become very unhealthy from sitting in front of the computer screen all day, because they stop exercising and eat unhealthy food.

Computers can be fun with a seemingly endless variety of games which can be played on them.

Disposing of the old computer has become an environmental problem.

Computers are valuable to any business, making life easier and saving our time

Besides documents, people can handle other functions, including audio and video as well; thus you can use the computer for entertainment.

Most computers are now connected to the World Wide Web.

The Internet increase people's knowledge throughout the world

With the Internet people from other countries are breaking down culture barriers through communicating with other countries.

A person in Ukraine learning English can write to a person in Australia to practice their English.

You can make friends all over the world and communicate with them easily.

T.: So to sum up I would like to ask you: Are the computers, useful or harmful for people?

There is no definite answer. They can be useful and harmful as well.

Overall, I think the advantages outweigh the disadvantages of having computers in our society today. Computers may cause some teenagers to become lazy but they are providing surveillance to police and give people the opportunity to research the anything in the world. I think that computers are good for our society.

So, I'm sure computers are our future whether we like it or not.

Кiлькiсть переглядiв: 2970